Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Η Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, που ιδρύθηκε το 2001 και πρόεδρός της είναι ο Δρ. Θάνος Ε. Ασκητής (νευρολόγος-ψυχίατρος), είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο, το έργο του οποίου είναι επιστημονικό και τα έσοδά του διατίθενται αποκλειστικά για έρευνα και εκπόνηση επιστημονικών συγγραμμάτων.
Επίσης, το εν λόγω Σωματείο στηρίζει τη Δωρεάν Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας (210 7797979), η οποία απαρτίζεται από επαγγελματίες ψυχικής και σεξουαλικής υγείας, που απαντούν σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες που επιθυμούν να μιλήσουν για θέματα σεξουαλικότητας, σχέσεων και ψυχικής υγείας.

Πιο συγκριμένα οι σκοποί του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

Η επιστημονική και κοινωνική έρευνα και μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στα τέσσερα στάδια της εξέλιξης, ήτοι:
α) Παιδί – Γονιός – Έφηβος (ο γονεϊκός ρόλος και η σχέση συμμαχίας με το παιδί).
β) Νέα Ηλικία (ένταξη – αυτονομία – σχέση – γάμος).
γ) Μέση ηλικία (ψυχολογική και βιολογική προσέγγιση) και
δ) Τρίτη και Τέταρτη ηλικία (στήριξη φροντίδας και επικοινωνίας, κοινωνική ενεργοποίηση μέσα από τη γενόμενη έρευνα, οικογενειακή παραδοχή).
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή συμπερασμάτων από την εκάστοτε διενεργούμενη έρευνα.
Η διενέργεια Σεμιναρίων και Διαλέξεων μεταξύ μελών των ομάδων που στοχεύει κάθε έρευνα.
Η διαφώτιση και ενημέρωση του κοινού πάνω στα θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ζωής και κοινωνικής συμπεριφοράς.
Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού άλλων φορέων, τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των οποίων ταυτίζονται με τους σκοπούς του Σωματείου.
Η συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς για την πραγματοποίηση των στόχων του Σωματείου.
Η έκδοση και η κυκλοφορία βιβλίων, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και γενικότερα την προώθηση των στόχων του Σωματείου με άρθρα, συνεντεύξεις, εκπομπές στα ΜΜΕ.
Η δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα μέσα υλοποίησης των σκοπών του Σωματείου είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Η οργάνωση επιστημονικών συγκεντρώσεων και συνεδρίων (τοπικών, πανελληνίων, διεθνών).
Η πραγματοποίηση ενημερωτικών διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προβολών κινηματογραφικών ταινιών ή άλλου είδους μέσων ήχου και εικόνας.
Η έκδοση ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού υλικού υπό τη μορφή έντυπου ή ηλεκτρονικού μέσου (CD-ROM, DVD κ.α.).
Η προκήρυξη διαγωνισμών και η θεσμοθέτηση βραβείων για θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του.
Η συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.
Η χρηματοδότηση από ημεδαπούς και διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εκπόνηση ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών προγραμμάτων.
Η χρήση των μέσω μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) για την ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινού σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.
Η ανάληψη από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων κατάρτισης ή εξειδίκευσης που εμπίπτουν στους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου.
Η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (συνεστιάσεων, εκδρομών κ.α.), με σκοπό τη γνωριμία και επικοινωνία των μελών, την προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου και την εξεύρεση πόρων για την επίτευξη των σκοπών του.