Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων υποκείμενου των προσωπικών δεδομένων

1. Ενημέρωση και Οδηγίες Συμπλήρωσης

Με σεβασμό στα δικαιώματά σας, το το Ινστιτούτο μας «Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας» (εφεξής «Ινστιτούτο») με το έντυπο αυτό, σας παρέχει τη δυνατότητα ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ασθενής, πελάτης, εθελοντής, συνεργάτης, εργαζόμενος, κ.λπ., να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, ως απορρέουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ιδίως το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679, το ν. 4624/2019, το ν. 3671/2006) και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης.

2. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου

Το Ινστιτούτο στοχεύει στη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησή σας και σας παρακαλεί όπως αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας, για να διαβάσετε τις οδηγίες που ακολουθούν και να συμπληρώσετε ορθά το παρόν έντυπο:

  • Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε όλα τα πεδία του εντύπου, όπως περιλαμβάνονται στους αριθμημένους πίνακες που ακολουθούν (1 έως 5), με ορθότητα και ακρίβεια των δεδομένων σας.
  • Στην περίπτωση που δεν είστε εσείς οι ίδιοι το Υποκείμενο των δεδομένων, αλλά ενεργείτε εξ’ ονόματος του Υποκειμένου, ως νόμιμος εκπρόσωπος, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα δεδομένα σας, στα σχετικά πεδία (2). Στην περίπτωση αυτή, σας υπενθυμίζουμε όπως συμπληρώσετε και τα στοιχεία του Υποκειμένου των δεδομένων, το οποίο εκπροσωπείτε (1).
  • Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί την ταυτότητά σας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο διαβατηρίου, αντίγραφο διπλώματος οδήγησης, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας). Σε περίπτωση εκπροσώπησης, είναι απαραίτητο να επισυνάψετε έγκυρο έγγραφο εξουσιοδότησης από το Υποκείμενο.
  • Επίσης, είναι απαραίτητο να επιλέξετε το δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε (3).

Προς υποβοήθηση και ενημέρωσή σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου, αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας (www.askitis.gr).

  • Παρακαλούμε όπως περιγράψετε αναλυτικά το αίτημά σας, ώστε να εντοπίσουμε έγκυρα και έγκαιρα τα δεδομένα σας (4).
  • Τέλος, παρακαλούμε όπως επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να σας απαντήσουμε (5).
  • Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το συμπληρωμένο έντυπο με έναν από τους εξής τρόπους:
  • με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) institute@askitis.gr.
  • με ταχυδρομική αποστολή στα κεντρικά γραφεία μας, Λ. Κηφισίας αιρθ. 360 & Θερμοπυλών αριθ. 2, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι

3. Ειδικότερες δηλώσεις

Μετά την παραλαβή του αιτήματός σας, θα προβούμε σε εξέταση και αξιολόγησή του. Η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός σας τελεί υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το Ινστιτούτο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε αιτήματος, εκτός εάν οι εργασίες, που αφορούν στην ικανοποίησή του, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες ή/και περιπλοκές, βάσει των οποίων διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των ενεργειών, για εξήντα (60) μέρες επιπλέον. Ασφαλώς, στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώνεστε για την ανωτέρω παράταση, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξέταση, αξιολόγηση και ικανοποίηση του αιτήματός σας και με σκοπό την άμεση επικοινωνία με εσάς για το σκοπό αυτό. Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, οι πληροφορίες σας θα διαβιβασθούν στα αρμόδια Τμήματα της Εταιρείας, για την έγκαιρη και έγκυρη εξέταση αυτού.

Το Ινστιτούτο θα διατηρήσει το έντυπο με τα στοιχεία σας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, αρχής γενομένης από το πέρας της αξιολόγησης αιτήματός σας, υπό την επιφύλαξη παράτασης του χρονικού διαστήματος αυτού, ιδίως σε περίπτωση άσκησης νομικών αξιώσεων και πάντως σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τηρουμένων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας.

Για περαιτέρω ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία μας, για το ειδικότερο περιεχόμενο των δικαιωμάτων σας, όπως και για οποιαδήποτε σχετική απορία σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας (www.askitis.gr) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) institute@askitis.gr