Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Με την παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική», «Πολιτική Απορρήτου» ή «Privacy Policy»), »), το Ινστιτούτο μας «Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας» (εφεξής «Ινστιτούτο») παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες του ιστοτόπου του (εφεξής «χρήστες»), τις αναγκαίες πληροφορίες και την ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τα δικαιώματά τους, ως υποκείμενα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Ινστιτούτο μας ενθαρρύνει τους επισκέπτες του ιστοτόπου του και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την Πολιτική αυτή, για να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

2. Νομοθετικό πλαίσιο

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 4624/2019), των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR, εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις και περιορισμούς που ορίζουν.

3. Ορισμοί

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπο του Ινστιτούτου, ο χρήστης / επισκέπτης.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Ιστιτούτου.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Το Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο  Ψυχικής και  Σεξουαλικής Υγείας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν συλλογής και επεξεργασίας και νομιμότητα της επεξεργασίας (νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας)

Συλλέγουμε δεδομένα και πληροφορίες, που εσείς μας γνωστοποιείτε, κατά την είσοδο ή / και πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, ή όταν υποβάλλετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα, με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να συλλεχθούν πληροφορίες και από άλλες πηγές / τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως λ.χ. εταιρίες τεχνολογίας, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και στις εξής περιπτώσεις:

Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας: Στον ιστότοπο ο επισκέπτης θα βρει αναρτημένη φόρμα επικοινωνίας, στην οποία καλείτε να συμπληρώσει το όνομα, το e-mail του και το μήνυμα, το οποίο επιθυμεί να μας αποστείλει, συμπληρώνοντας ελεύθερα πεδία ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή τα ως άνω δεδομένα που συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας με την νομική βάση του εννόμου συμφέροντος του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του κοινού και των ενδιαφερομένων προσώπων, στο πλαίσιο επίλυσης αποριών και ερωτημάτων και για τους σκοπούς αυτούς. Το αυτό ισχύει και για την ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω e-mail, δίχως την συμπλήρωση της ως άνω φόρμας. Συμβουλεύουμε τους χρήστες όπως απέχουν όσο τον δυνατόν από την παροχή δεδομένων τους ειδικών κατηγοριών (βλ. κατωτέρω), δηλαδή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τα οποία σχετίζονται π.χ. με την υγεία τους, ιδίως από την πρώτη επικοινωνία τους μαζί μας.

5. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών

Το Ινστιτούτο δεν συλλέγει μέσω του ιστοτόπου του «ευαίσθητα» δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ινστιτούτο δεν επιδοκιμάζει τον επισκέπτη για την μέσω του ιστοτόπου παροχή, διάθεση, θέση υπόψη, κ.λπ. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών, τα οποία αφορούν τον ίδιο ή / και τρίτα πρόσωπα. 

6. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Ο ιστότοπος δεν απευθύνεται σε ανήλικα πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο μας δεν επεξεργάζεται, μέσω του ιστοτόπου, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων προσώπων. Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει διαθέσει, παράσχει, κ.λπ. δεδομένα του σε εμάς, δίχως τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του, να προβούμε σε διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι το ανήλικο τέκνο σας διέθεσε στο Ινστιτούτο μας προσωπικά δεδομένα του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Από πλευράς μας, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ανήκουν σε ανήλικο πρόσωπο, άνευ της συγκατάθεσης του γονέα ή του κηδεμόνα του, το Ινστιτούτο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών και για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών.

7. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διαφυλάσσουμε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και, κατά κανόνα, δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτα (φυσικό ή νομικό) πρόσωπα, παρά μόνο, όταν και σε όσες περιπτώσεις τούτο απαιτείται ή / και επιτρέπεται από τον νόμο. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς τυγχάνουν επεξεργασίας από:

 1. το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο αρμόδιο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας,
 2. κατά περίπτωση, συνεργάτες μας, στους οποίους το Ινστιτούτο, σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ, αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32 ΓΚΠΔ), όπως, π.χ. τρίτοι συνεργάτες – τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια διαχείρισης του ιστοτόπου και παροχής υπηρεσιών, υποστήριξης εφαρμογών μας, κ.ά.
 3. δημόσιους φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

8. Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ινστιτούτο δε διαβιβάζει καταρχήν τα δεδομένα σας προσωπικών χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (βάσει Απόφασης Επάρκειας, κ.λπ.). Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

9. Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διατήρηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα για τους συγκεκριμένους προαναφερόμενους σκοπούς και διαρκεί για εύλογο χρονικό διάστημα, με σκοπό την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού (περιορισμός της επεξεργασίας).

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από τo Ινστιτούτο μας, κατά περίπτωση σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης σας με το Ινστιτούτο και των επιμέρους συμβατικών δεσμεύσεων της τελευταίας, αναλόγως της φύση αυτής, λαμβανομένων υπ’ όψιν των έννομων υποχρεώσεων του Ινστιτούτου και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε, αναλόγως, να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, κατά περίπτωση, τα δεδομένα που έχουν ληφθεί και τύχει επεξεργασίας στο πλαίσιο επικοινωνίας μας ή υποβολής ερωτημάτων και σχετικών ζητημάτων, τηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας επικοινωνία ή / και έως την επίλυση του ζητήματος, εκτός εάν συντρέχει λόγος για περαιτέρω διατήρηση αυτών και υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, για παράταση του χρόνου αυτού.

Πάντως, το Ινστιτούτο εφαρμόζει ως μέγιστο διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα είκοσι (20) έτη, με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης.

Σε όσες περιπτώσεις η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στην παρεχόμενη συγκατάθεση, τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έννομης υποχρέωσής μας προς τη διατήρηση.

10. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Το Ινστιτούτο λαμβάνει όλα τα προσήκοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της τεχνολογικής και της φυσικής ασφάλειας, σύμφωνα τους κανόνες, τους όρους και τις απαιτήσεις του εκάστοτε εθνικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και ιδίως άρ. 32 ΓΚΠΔ).

Ενδεικτικά, το Ινστιτούτο εφαρμόζει τεχνικές κρυπτογράφησης και διασφάλισης της ασφάλειας των επικοινωνιών (αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ιστότοπο), δικτυακό τείχος προστασίας που ελέγχει το σύνολο των αιτημάτων από και προς το διαδίκτυο, ασφάλεια δικτύου από κακόβουλες επιθέσεις και υποδομή διαρκούς παρακολούθησης της δικτυακής ασφάλειας, χρήση λογισμικού αποτροπής κακόβουλου λογισμικού-επιθέσεων, τεχνικές ελέγχου και διαχείρισης τεχνικών και λογικών σφαλμάτων, τεχνικές επαύξησης του επιπέδου ασφάλειας του δικτύου του, τακτικές ενημερώσεις των υποδομών παροχής των υπηρεσιών, των υποδομών επεξεργασίας της πληροφορίας αλλά και των υποδομών ηλεκτρονικής ασφάλειας με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας από τους προμηθευτές, διαβαθμισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στο σύνολο των υποδομών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διαφύλαξη των διαπιστευτηρίων-μέσων πρόσβασης, Πολιτικές Ασφαλείας, λήψη αντιγράφων ασφαλείας στο σύνολο των κρίσιμων υποδομών για σκοπούς επιχειρησιακής συνέχειας αλλά και υιοθέτηση υποδομών που συμβάλουν στην επιχειρησιακή συνέχεια, εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος βίντεο-επιτήρησης (στις εγκαταστάσεις φυσικής εγκατάστασης των υποδομών) και λοιπών υποδομών αλλά και προσωπικού για την διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας των υποδομών επεξεργασίας της πληροφορίας, υποδομές προστασίας και αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS, Η/Ζ), αισθητήρες επισήμανσης περιστατικών (ενδεικτικά καπνού), υποδομές εγκατάστασης των επιχειρησιακών πόρων σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές,  ψευδωπάτωμα, δομημένη καλωδίωση, πυράντοχα υλικά υποδομών, πιστοποίηση ποιότητας βάσει του πρότυπου ISO 9001:2015, πιστοποίηση ασφαλείας βάσει του πρότυπου ISO/IEC 27001:2013.

Γενικότερα το Ινστιτούτο επιδεικνύει, στο μέτρο του δυνατού, τη δέουσα επιμέλεια ως προς τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11. Συλλογή Cookies

Για την ορθή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, χρησιμοποιούνται cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική  , αναρτημένη στον ιστότοπό μας.

 1. Ειδικότερη ενημέρωση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Ι      νστιτούτο μας εξασφαλίζει την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), Facebook, Twitter, Instagram, Linked In, Youtube, Spotify. Με την παρούσα παράγραφο και συνδυαστικά με το σύνολο της Πολιτικής μας, το Ινστιτούτο παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων τους μέσω των social media ή / και κατά την χρήση αυτών.

Ειδικότερα, μέσω των social media, δίνεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων, αποστολής μηνυμάτων, ενημέρωσης για τα     νέα μας, κ.λπ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι τόσο το Ινστιτούτο μας, όσο και ο αντίστοιχος υπεύθυνος λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας social media (Facebook, Instagram, κ.λπ.), κατά την έννοια του άρ. 26 ΓΚΠΔ.

Ώστε, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να έχουμε πλήρη γνώση για το είδος των δεδομένων που οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας επεξεργάζονται, αλλά πάντως καταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες, μεριμνούμε για τη διαμόρφωση των σελίδων μας στα social media και ενεργούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτουμε από τους υπεύθυνους λειτουργίας, με σκοπό να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τους υπεύθυνους λειτουργίας των πλατφορμών στα social media και να ενημερωθείτε περαιτέρω, μπορείτε να ανατρέξετε, κατά περίπτωση:

 • Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram: help.instagram.com/519522125107875
 • Twitter: twitter.com/en/privacy
 • LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • YouTube: youtube.com/yt/about/policies/
 • Spotify: www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/

Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των social media, οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι ιδίως η εξυπηρέτησή σας (όπου υφίσταται η δυνατότητα αυτή, π.χ. επικοινωνία μαζί μας με αποστολή μηνύματος ή ανάρτηση σχολίου).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας με τους ως άνω τρόπους, νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και επίλυσης αιτημάτων, ζητημάτων ή προβληματισμών που μας υποβάλλετε (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ).

12. Τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ

Ως υποκείμενα των δεδομένων, διατηρείτε όλα σας τα δικαιώματα, ως τούτα προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή:

 1. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), πριν και κατά την επεξεργασία, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα (όπως αναλυτικά πραγματοποιείται με την παρούσα Πολιτική).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 15 ΓΚΠΔ) στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από το Ινστιτούτο, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, δηλαδή τη δυνατότητα γνώσης και λήψης αντιγράφου των δεδομένων που σας αφορούν.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων και πληροφοριών σας, που διατηρεί το Ινστιτούτο μας.
 4. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα / «δικαίωμα στη λήθη» (άρ. 17 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό προϋποθέσεις και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των τυχόν νομικών αξιώσεων του Ινστιτούτου για τη διατήρηση των δεδομένων, βάσει των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Το αίτημα για τη διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών δεδομένων δύναται να ικανοποιηθεί υπό συγκεκριμένες περιστάσεις και με την επιφύλαξη νόμιμων λόγων διατήρησης και συνέχισης της επεξεργασίας από το Ινστιτούτο και υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται συμφέροντά μας.
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει νόμιμος λόγος για την επεξεργασία, αλλά τα δεδομένα δε μπορούν να διαγραφούν (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή δικαιούσθε να αιτηθείτε τη λήψη των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και όρους, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την επιφύλαξη έννομων υποχρεώσεων του Ινστιτούτου ή όταν η επεξεργασία τελείται στο πλαίσιο εκπλήρωσης υπέρτερου έννομου συμφέροντος του Ινστιτούτου, όπως εναντίωση στην κατάρτιση προφίλ ή στην απευθείας εμπορική προώθηση (άρ. 21 ΓΚΠΔ).
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης, που αφορά τη δυνατότητα να ανάκλησης της συγκατάθεσης οιαδήποτε στιγμή, για την επεξεργασία, η οποία στηρίζεται στη συγκατάθεση (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ). Σημειώνεται, στην περίπτωση αυτή, η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης, έως το χρονικό σημείο που ανεκλήθη.
 9. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει το ΓΚΠΔ (άρ. 77 ΓΚΠΔ). Αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

13. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Οιοδήποτε αίτημα αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως απευθύνεται εγγράφως, συμπληρώνοντας το Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, αναρτημένο στον ιστότοπό μας και αποστέλλοντάς στο e-mail institute@askitis.gr. Επίσης, μπορείτε να το αποστείλετε στην ταχυδρομική διεύθυνσή μας ή να καταθέσετε οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνσή μας.

Το Ινστιτούτο μας δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε αιτήματος, εκτός εάν οι εργασίες, που αφορούν στην ικανοποίησή του, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες ή / και περιπλοκές, βάσει των οποίων διατηρούμε το δικαίωμα να παρατείνουμε το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των ενεργειών, για εξήντα (60) μέρες επιπλέον. Ασφαλώς, στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο θα ενημερώνεται για την ανωτέρω παράταση, εντός του χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών.

14. Ειδικότερες δηλώσεις

 1. Το Ινστιτούτο δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστότοπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
 2. Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O χρήστης θα ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.
 3. Το Ινστιτούτο σε ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη θα προβεί για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.
 4. Ο χρήστης του ιστοτόπου, διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

 

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας:

Ινστιτούτο  Ψυχικής και  Σεξουαλικής Υγείας

Λ. Κηφισίας 360 & Θερμοπυλών 2, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι

Τηλ. 210 6105555, 210 6104590, 210 7789890, 210 7772100 Fax: 210 6195797

E-mail: institute@askitis.gr / Website: www.askitis.gr

 

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

E-mail: contact@dpa.gr / Website: www.dpa.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2023