Ελκυστικότητα και δέσμευση στη σχέση

Ένα σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στη διατήρηση μιας επιτυχημένης μακρόχρονης σχέσης δεν είναι άλλο από τη δέσμευση μεταξύ των συντρόφων. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα ζευγάρια που αναφέρουν μεγαλύτερη σχεσιακή ικανοποίηση καθώς και τα άτομα που θεωρούν τους εναλλακτικούς πιθανούς συντρόφους ως μη ελκυστικούς δείχνουν μεγαλύτερη δέσμευση στις σχέσεις τους.

Ένας ακόμη παράγοντας που καθορίζει το βαθμό δέσμευσης στη σχέση είναι η εμφανισιακή ελκυστικότητα του συντρόφου. Σύμφωνα με έρευνες η δέσμευση που θα επιδείξει ένα άτομο στη σχέση του εξαρτάται τόσο από το κατά πόσο θεωρεί ελκυστικό τον σύντροφο του όσο και από το κατά πόσο ο ίδιος ο σύντροφος αυτοαξιολογείται ως προς την ελκυστικότητα του.

Πιο συγκεκριμένα, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Personality and Individual Differences μελέτησε σε 565 ζευγάρια (Μ.Ο. διάρκεια σχέσης: 9 έτη) το βαθμό δέσμευσης και ελκυστικότητας τόσο των ίδιων όσο και των συντρόφων τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο πιο ελκυστικό έβρισκαν οι συμμετέχοντες τον σύντροφο τους, τόσο περισσότερη δέσμευση επιδείκνυαν στη σχέση. Αυτό μπορεί να εξηγείται από το γεγονός ότι τα άτομα που είναι ελκυστικά ενίοτε διακρίνονται από καλή υγεία, μεγαλύτερη κοινωνική επιρροή και επιτυχία στην εργασία, χαρακτηριστικά που αυξάνουν την ελκυστικότητα τους και τον βαθμό δέσμευσης από την πλευρά των συντρόφων τους. Ωστόσο, ενώ ο βαθμός που θεωρούσαν τα άτομα ότι είναι τα ίδια ελκυστικά δεν έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη δέσμευση τους στη σχέση, φάνηκε ότι όταν ο σύντροφος τους αξιολογούσε τον εαυτό του ως ελκυστικό, αυτό ήταν κάτι που τους αποθάρρυνε και μείωνε τη δέσμευση τους στη σχέση. Στα ζευγάρια δηλαδή, όπου ο ένας εκ των δύο συντρόφων αυτοαξιολογούνταν ως ελκυστικός, αυτό λειτουργούσε αρνητικά και αποτρεπτικά για τη δέσμευση του άλλου συντρόφου. Μια εξήγηση για αυτό μπορεί να είναι ότι εκείνοι που νιώθουν πιο ελκυστικοί συμπεριφέρονται διαφορετικά σε πιθανούς εναλλακτικούς συντρόφους, κάτι το οποίο αν γίνει αντιληπτό από τους τωρινούς τους συντρόφους μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της δέσμευσης τους στη σχέση.

Επομένως, ενώ η ελκυστικότητα σε έναν σύντροφο αποτελεί ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό, άλλες φορές μπορεί να ενισχύσει κι άλλες να αποδυναμώσει τον βαθμό δέσμευσης των συντρόφων στη σχέση.

Aγγελική Διδυμοπούλου

Ψυχολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.

Πηγή: Gonzalez Avilés, T., Burriss, R. P., Weidmann, R., Bühler, J. L., Wünsche, J., & Grob, A. (2021). Committing to a romantic partner: Does attractiveness matter? A dyadic approach. Personality and Individual Differences, 176, 110765.