Παράγοντες που συνδέονται με αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης απιστίας


Η απιστία αποτελεί ένα αρκετά συχνό πρόβλημα σε ένα ζευγάρι, με επώδυνες και επιζήμιες συνέπειες για τους συντρόφους και την πορεία και έκβαση της ερωτικής σχέσης. Θα ήταν, λοιπόν, ωφέλιμο αν μπορούσαν να καθοριστούν οι παράγοντες που θα έκαναν κάποιον πιο πιθανό να προβεί σε απιστία, καθώς τοιουτοτρόπως τα ζευγάρια θα μπορούσαν να εστιάσουν σε αυτούς και να την προλάβουν.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Journal of Sex Research μελετήθηκε, σε δείγμα 891 συμμετεχόντων (62,5% γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας: 32 έτη) το αν η πιθανότητα να προβεί κάποιος σε σεξουαλική και διαδικτυακή απιστία (chat room sex, webcam sex) μπορεί να προβλεφθεί, λαμβάνοντας υπόψιν αρκετούς παράγοντες που αφορούν το άτομο, τον σύντροφο και τη σχέση. Η έρευνα δεν αφορούσε ούτε διερεύνησε τη συναισθηματική απιστία.

Οι παράγοντες που μελετήθηκαν σε σχέση με την πιθανότητα εκδήλωσης απιστίας περιλάμβαναν αρκετές δημογραφικές πληροφορίες (όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, μορφωτικό επίπεδο), τη σεξουαλική επιθυμία (sexual desire-ατομική και στο πλαίσιο της σχέσης, προς τον σύντροφο), τη σεξουαλική ικανοποίηση (sexual satisfaction), τη σχεσιακή ικανοποίηση (relationship satisfaction), τις στάσεις απέναντι στη σεξουαλικότητα και το σεξ, την εμπλοκή σε διάφορες σεξουαλικές συμπεριφορές και το ύφος σύναψης δεσμού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 32.0% των συμμετεχόντων (43.4% άνδρες, 25.7% γυναίκες) είχε προβεί σε σεξουαλική απιστία, ενώ το 26.6% των συμμετεχόντων (41.6% άνδρες, 18.5% γυναίκες) σε διαδικτυακή απιστία.

Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν χαμηλότερη σχεσιακή ικανοποίηση είχαν περισσότερες πιθανότητες να προβούν σε σεξουαλική και διαδικτυακή απιστία. Αυξημένη πιθανότητα σεξουαλικής απιστίας συσχετίστηκε με αυξημένη ατομική σεξουαλική επιθυμία (solitary sexual desire), μεγαλύτερης διάρκειας σχέσεις και πιο απελευθερωμένες στάσεις και πεποιθήσεις γύρω από τη σεξουαλικότητα. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες που ανέφεραν μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση και περισσότερη εστίαση στη ρομαντική αγάπη είχαν λιγότερες πιθανότητες να προβούν τόσο σε σεξουαλική όσο και διαδικτυακή απιστία.

Συμπερασματικά, οι πιο συχνοί και σταθεροί προβλεπτικοί παράγοντες για την απιστία ήταν σχεσιακοί παράγοντες και η σεξουαλική επιθυμία. Εν αντιθέσει με τα στερεότυπα που θέλουν τον άνδρα να επιδίδεται πιο συχνά σε απιστία από την γυναίκα, στη συγκεκριμένη έρευνα το φύλο δεν αποτελούσε προβλεπτικό παράγοντα.

Η απιστία αποδόθηκε περισσότερο σε ένα σύνολο παραγόντων, η διερεύνηση των οποίων στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης θα μπορούσε να βοηθήσει το ζευγάρι να μειώσει την πιθανότητα εκδήλωσης της. Κρίνεται σημαντικό οι σύντροφοι να επικοινωνούν τους προβληματισμούς, τις σεξουαλικές επιθυμίες και ανάγκες τους, καθώς και να αναζητούν τη βοήθεια επαγγελματιών ψυχικής και σεξουαλικής υγείας στις περιπτώσεις που δυσκολεύονται.

Αγγελική Διδυμοπούλου

Ψυχολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.

Πηγή: Vowels, L. M., Vowels, M. J., & Mark, K. P. (2021). Is infidelity predictable? Using explainable machine learning to identify the most important predictors of infidelity. The Journal of Sex Research, doi: 10.1080/00224499.2021.1967846